Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz mechanizm cookies strony internetowej mentalpanda.pl

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych oraz mechanizm cookies (zwana dalej jako „Polityka”) jest zaadresowana do Użytkowników, korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.synergia-centrum.pl.

Polityka dotyczy danych zbieranych w ramach Strony internetowej. Polityka ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”) oraz przez inne regulacje prawne.

 • 1. Słownik wyrażeń użytych w Polityce
 1. Politykaoznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych i mechanizm cookies.
 2. RODOoznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
 3. Daneoznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

4.Strona internetowa/ Portal oznaczają portal internetowy o nazwie Mental Panda pod domeną internetową www.synergia-centrum.pl/mental-panda 

 1. Osobaoznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.  
 2. Podmiot przetwarzającyoznacza podmiot, organizację lub osobę, której Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).
 3. Eksport danychoznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator danych osobowych oznacza Martynę Jasińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia Martyna Jasińska, adres: ul. Emilii Plater 7C/16, 71-635 Szczecin, NIP: 9551962277, REGON: 320632399.
 5. Użytkownik oznacza osobę, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Strony internetowej i/lub są zbierane od tej osoby.
 • 2. Postanowienie ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.synergia-centrum.pl/mental-panda
 2. Właścicielem Strony internetowej i jednocześnie Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Martyna Jasińska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia Martyna Jasińska, NIP: 9551962277, REGON: 320632399. Kontakt z Administratorem może odbywać się w szczególności mailowo poprzez adres e-mail: (zarzad@synergia-centrum.pl) lub też listownie na adres wskazany powyżej.
 • 3. Zakres, cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych osobowych
 1. Pana/Pani dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Mental Panda poprzez podany na Stronie internetowej adres e-mail lub numer telefonu w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2. Podmiotami, którym mogą być ujawnione dane osobowe przez Administratora danych osobowych są:  
 • podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmioty przetwarzające, w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, tj. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu. Takimi podmiotami mogą być: dostawca hostingu dla Strony internetowej, podmiot obsługujący technicznie lub informatycznie Stronę internetową, podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,  podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych.  
 1. Dane osobowe zgromadzone przez Stronę internetową mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 2. Administrator danych osobowych informuje, że nie sprzedaje, nie przekazuje, nie użycza, ani w żaden możliwy sposób nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną i dobrowolną zgodą Użytkownika lub w sytuacjach, wskazanych w ust. 2.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z przepisami prawa, w zakresie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator danych osobowych gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem czy udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, w tym poprzez certyfikat SSL.
 5. W przypadku skorzystania z możliwości kontaktu z Mental Panda Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko.

8.Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu realizacji przepisów prawa oraz w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika, przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem.

 • 4. Uprawnienia Użytkowników
 1. Posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Administratora: (zarzad@synergia-centrum.pl lub pocztą tradycyjną na jego adres wskazany powyżej,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,  
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
 1. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Przekazanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony internetowej.
 • 5. Eksport danych
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanepoza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany(w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
 • 6. Mechanizm cookies
 1. Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez właściciela Strony internetowej na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę internetową jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin na Stronie internetowej.
 2. Wykorzystywane są dwa typy plików cookies:
 • 1) cookies sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookiessesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników,
 • 2) cookies trwałe – są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w celuanaliz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerówUżytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowaniazłośliwego.Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Pana/ Pani przeglądarce, istnieje możliwość skorzystania z pliku pomocy danej przeglądarki. Informacje na ten temat dostępne będą po wciśnięciu klawisza F1 w przeglądarce. Odpowiednie wskazówki znajdzie Pan/ Pani również na następujących podstronach, w zależności od używanej przeglądarki:
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie o czym właściciel Strony internetowej informuje klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą pojawiały się na Stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Ewentualne pytania dotyczące Polityki Prywatności lub mechanizmu cookies prosimy kierować na adres e-mail: zarzad@synergia-centrum.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 5. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 01.05.2023.