Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA UŻYTKOWNIKA SERWISU MENTAL PANDA

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwane dalej Rozporządzeniem RODO, uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martyna Jasińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Psychoterapii i Couchingu Synergia MARTYNA JASIŃSKA -MENTAL PANDA, z siedzibą przy ul. Wielka Odrzańska 18/1 w Szczecinie, NIP 955-196-22-77, telefon 793456678, mail :4biznes@mentalpanda.pl www. Mentalpanda.pl .
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielania usług coachingowych ,szkoleniowych, psychologicznych.
 3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do ustalenia tożsamości, zawarte w dokumentacji firmowej czy też zebrane celem realizacji praw Uzytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO w związku z art. art. 24 ust. 1, art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także:
  1. innym podmiot leczniczym, współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej;
  2. podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego czy też firmom kurierskim i pocztowym;
  3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym oraz zewnętrznym audytorom;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach wskazanym w ust. 2 będą przetwarzane przez okres 20 lat wskazany w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 6. Przysługują Pani/Panu, poniższe uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści danych, w zakresie  art. 15 Rozporządzenia RODO; 
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO ;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 
  6. prawo do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 Rozporządzenia RODO .

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt osobisty, pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wielka Odrzańska 18/1 Szczecin oraz  kontakt drogą e-mail.: dajana@mentalpanda.pl

  7. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych skutkuje jednak brakiem możliwości udzielenia świadczeń.
  8. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
  9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PUP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 
  10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Skontaktuj się
z nami!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Mental Panda 2022