Przejdź do treści

Monika Makowska

Monika Makowska

Stanowisko:

Pedagog, psychoterapeuta, diagnosta, terapeuta INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology).

Dla kogo:

Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz par i rodzin.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie w trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Poszerzam swoje kwalifikacje w ramach dalszych szkoleń – obecnie w trakcie rekrutacji na kurs zaawansowany, superwizje.


Jestem licencjonowanym diagnostą i terapeutą INPP (Institute for Neuro – Physiological Psychology) dojrzałości neuromotorycznej, czyli skutków niedojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego widocznymi w trudnościach w uczeniu się, funkcjonowaniu emocjonalnym i zachowaniu. 

Zakres:

Oferuję wsparcie osobom oczekującym dziecka, będącym w połogu, a także mającym dzieci w każdym wieku rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób sprawujących opiekę nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi (niepełnosprawność, choroby przewlekłe, trudności w nauce, zachowaniu czy emocjach). Oferuje konsultacje, dla osób zmagających się z kryzysem.

Technika/ Metoda

Pracuję metodami dr Svetlany Masgutowej – terapia neurotaktylna, integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, archetypy rozwoju ruchowego; jestem w trakcie kursu terapii czaszkowo – krzyżowej i Polarity.

Doświadczenie:

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zdobyłam prowadząc konsultacje, indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz organizując warsztaty dla dzieci, szkół i przedszkoli z zakresu przeciwdziałania przemocy, radzenia sobie ze stresem, w sytuacji konfliktu, komunikacji, poczucia własnej wartości czy technik uczenia się.

Jestem kuratorem społecznym w Wydziale Karnym, przewodzę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpracuję z zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy.

Jestem diagnostą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Cytat:

Swoje zainteresowania zawodowe kierunkuje wokół psychosomatyki. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i doświadczeniach własnych w tym zakresie